Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QD-UBND ngày 30/9/2015

Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QD-UBND ngày 30/9/2015

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QD-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung quan trọng.

Cụ thể, Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND đã sửa đổi và bổ sung thêm hai trường hợp Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đó là: (i) Qua theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phát hiện việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; (ii) Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phản ánh việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa chính xác hoặc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.”

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung thêm 02 nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm: (i) Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính; (ii) Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Bên cạnh đó, quyết định sửa đổi, bổ sung cũng sửa đổi quy định về thời điểm lấy số liệu báo cáo về tình hình xử lý vi phạm hành chính và thời gian gửi báo cáo đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018, với những nội dung được sửa đổi, bổ sung đã tạo sựu thống nhất trong áp dụng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới./.

Phương Thúy