Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang ban hành Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

           Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2018.

Theo đó, quyết định đã quy định có 06 tiêu chí để xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, đó là: (i) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; (ii) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà có một trong các tình tiết như sau: xác minh tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; trưng cầu giám định; trường hợp phải giải trình; (iii) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả; (iv) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; (v) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, giải quyết chuyển đến; (vi) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính xử phạt cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, quyết định cũng quy định cụ thể: Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thực hiện kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền có trách nhiệm xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp.

Với những quy định về tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và trong công tác kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh./.

Phương Thúy

Các tin khác