Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Việt Yên kỳ 2014-2018.

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Việt Yên kỳ 2014-2018.

Ngày 07/3/2018, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện kỳ 2014-2018. Kế hoạch, xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; qua đó đảm bảo công bố đầy đủ các danh mục văn bản QPPL và Tập hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực kỳ 2014-2018, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.

Kế hoạch đề ra những nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) Tập hợp đầy đủ các văn bản QPPL do cơ quan chủ trì tham mưu ban hành; Rà soát các văn bản QPPL đã được tập hợp và Báo cáo kết quả rà soát các văn bản QPPL để phục vụ hệ thống hóa; (ii) Tập hợp, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; lập Danh mục văn bản hệ thống hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; (iii) Tổng hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, kết quả hệ thống hóa của các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện; lập danh mục văn bản do HĐND, UBND ban hành và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa; báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; (iv) Xem xét, công bố và thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử; In ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành kỳ 2014-2018; Xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa; tổng hợp danh mục văn bản của HĐND, UBND các cấp kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt những nội dung trên Chủ tịch UBND huyện đã giao cho Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo đúng Kế hoạch; xác đinh nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và cơ quan có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản; phối hợp tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả./.

Thu Thủy