Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang ,tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang ,tỉnh Bắc Giang