Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà chung cư thương mại tại Khu dân cư, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang ,tỉnh Bắc Giang