Thông báo về việc phân công theo dõi, phụ trách Phòng Tư pháp các huyện, thành phố về công tác tư pháp