Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 184 lô thuộc khu số 1,2 khu đô thị phía nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc, tỉnh Bắc Giang