Bắc Giang ban hành “Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Bắc Giang ban hành “Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

           Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.  

          Theo đó, Nghị quyết đã nêu rõ phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; đặc biệt là quy định về nội dung, mức chi về công tác phí, chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, chi sơ kết, tổng kết cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; trong đó Nghị quyết đã giao Chủ tịch UBND tỉnh quy định cụ thể về thẩm quyền và cách thức xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

           Nghị quyết cũng nêu rõ kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo, được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị; đồng thời, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Phương Thúy

Các tin khác