Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số ngành thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số ngành thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-HĐPH ngày 26/10/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Trong các ngày 14,15,16/11/2017 Tổ kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên là lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Tài chính đã thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với 05 ngành thành viên của Hội đồng gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại các Sở này, Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; kết quả phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các ngành thành viên Hội đồng PHPBGDPL; việc tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL thông qua các chương trình, Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức PBGDPL; Việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”; công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Qua kiểm tra thực tế tại 05 Sở cho thấy: Năm 2017, công tác PBGDPL đã được các Sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tốt; các Sở đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành; các hình thức PBGDPL tương đối phong phú, điển hình như: tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực và các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; biên soạn tài liệu, in, phát hành tài liệu nghiệp vụ, hỏi đáp, tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân. Các Sở cũng đã duy trì hoạt động của Tủ sách pháp luật tại khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc phục vụ nhu cầu tra cứu, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” được tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh như đã treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (i) nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL chưa thực sự được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ báo cáo viên làm công tác PBGDPL thường xuyên có sự thay đổi, chất lượng có lúc còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đến nay chưa bố trí được công chức thực hiện công tác pháp chế; (ii) hình thức PBGDPL tuy đã có nhiều đổi mới song chưa thực sự phát huy cao hiệu quả; (iii) việc lập dự toán kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND chưa được thực hiện thường xuyên.

Hoạt động kiểm tra đã đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các ngành thành viên của Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, kết quả công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm 2017, từ đó nâng cao trách nhiệm của các ngành thành viên và chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Phạm Tĩnh