Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 1810/KH-UBND); ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Đoàn kiểm tra liên ngành) do bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm các đồng chí Trưởng, Phó các phòng QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp; Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

Bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 04/8/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-ĐKT về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm kiểm tra và phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị kiểm tra.

Theo đó, ngày 25/8/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/6/2017; đồng thời các thành phần tham gia buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Qua nội dung kiểm tra cho thấy, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản thuộc lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nói riêng và các văn bản pháp luật có liên quan nói chung; đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện và tham mưu thực hiện… Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp, tài sản gắn liền với đất còn một số hạn chế như: Còn tình trạng tổ chức chỉ thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khi có nhu cầu thế chấp tài sản; còn tình trạng chưa ghi đầy đủ các nội dung trong yêu cầu của hồ sơ, như: không ghi thời điểm, giờ phút, ngày, tháng, năm chứng nhận của cơ quan đăng ký; không ghi ngày tháng năm và họ tên cán bộ tiếp nhận hồ sơ; …

Để công tác thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được đúng quy định, phát huy được hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc chức năng của mình, như: (i) Kịp thời ban hành và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và giải quyết được tình hình thực tế ở địa phương; (ii) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực này và các vấn đề có liên quan cho tổ chức, cá nhân và tập huấn trau đồi, nâng cao trình độ, hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ của Văn phòng và của Chi nhánh; (iii) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác này ở các Chi nhánh; (iv) Tiếp tục thực hiện nghiêm và đúng các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các quy định của pháp luật có liên quan; (v) Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ….

Đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành và cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Phương Thúy

Các tin khác