Bắc Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017; ngày 21/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y (Đoàn kiểm tra liên ngành) do bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; ông Dương Xuân Bánh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, đơn vị: QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp; Phòng Công – Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 05/5/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-ĐKTLN kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y và Thông báo số 17/TB-ĐKTLN phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm. kiểm tr

Theo đó, từ ngày 18/5 đến 30/5/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các huyện Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại mỗi huyện được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành làm việc tại Hạt kiểm lâm huyện trên địa bàn (đối với huyện Sơn Động và Tân Yên), 02 xã thuộc huyện Việt Yên vào buổi sáng và làm việc với UBND huyện vào buổi chiều. Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành làm việc tại các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Thanh tra Sở; mỗi đơn vị làm việc ½ ngày. Đối với các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hoà, Yên Thế và Thành phố Bắc Giang, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra thông qua báo cáo của các huyện, thành phố.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình ban hành (hoặc tham mưu ban hành) các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y; công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y; việc áp dụng các quy định pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y; số lượng vụ việc xử phạt vi phạm hành chính (chia theo hành vi, theo thẩm quyền xử phạt), hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng; số vụ chuyển xử lý hình sự; việc thực hiện chế độ thống kê về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y; phạm vi kiểm tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/3/2017.

Kết thúc đợt kiểm tra, trong thời hạn 15 ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Kế hoạch đã nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương được kiểm tra trực tiếp và các địa phương kiểm tra thông qua báo cáo trong tổ chức thực hiện; thông báo về Sở Tư pháp khó khăn, vướng mắc nếu có để tổng hợp, hướng dẫn kịp thời./.

Phương Thuý

Các tin khác