Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Bắc Giang: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 4090/KH-UBND); ngày 06/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Đoàn kiểm tra liên ngành) do bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm các đồng chí Trưởng, Phó các phòng QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp; Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Đầu tư – Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh; Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh và phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp làm thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 24/3/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-ĐKT về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm kiểm tra và phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị kiểm tra.

Theo đó, từ ngày 03/4 đến 13/4/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hòa, Yên Thế và Yên Dũng. Tại mỗi huyện được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành làm việc tại 02 xã vào buổi sáng và làm việc với UBND huyện vào buổi chiều.

Tại mỗi địa phương được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe đại diện các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016; đồng thời các thành phần tham gia buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

Qua những nội dung kiểm tra cho thấy, tại các địa phương, đơn vị kiểm tra đã chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan nói chung và văn bản thuộc lĩnh vực khoáng sản nói riêng; đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản như kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện và tham mưu thực hiện… Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản tại các địa phương, đơn vị kiểm tra còn một số hạn chế như: tình trạng khai thác khoáng sản (cát, sỏi, than, đất…) trái phép vẫn diễn ra phức tạp, liên tục, kéo dài, có nơi đã tạo thành điểm “nóng”; việc thực hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương từ huyện, xã, thôn có lúc, có việc còn chưa tốt, thiếu kiên quyết, có nơi đã bỏ biểu hiện buông lỏng trong công tác quản lý; UBND cấp xã chưa chủ động trong xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên đúng đối tượng; các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật về khoáng sản còn hạn chế như biên chế thiếu, yếu; kinh phí hạn hẹp, có nơi không bố trí được kinh phí cho công tác này; phương tiện, trang thiết bị để phát hiện và xử lý vi phạm còn thiếu…

Để công tác thi hành pháp luật về khoáng sản được nghiêm minh, để công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản được có hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu thuế, thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe doạn an toàn đê điều, cản trở giao thông đường thủy nội địa, làm mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, gây nguy hiểm cho người dân địa phương, tại mỗi địa phương được kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã đề nghị các địa phương, đơn vị được kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: (i) Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; (ii) tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và lĩnh vực có liên quan như bảo vệ môi trường, pháp luật về đê điều … với sự tham gia của các cấp các ngành, trong đó chú trọng đúng đối tượng, hình thức tuyên truyền, nội dung; (iii) đồng thời quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản nói riêng; (iv) đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra; (v) tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; (vi) rà soát và thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp các ngành ở địa phương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản; (vii) kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ….

Đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra đã tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành và cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thông qua đợt theo dõi thi hành pháp luật về khoáng sản của Đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá được thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành pháp luật; tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những khó khăn, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khoáng sản; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước./.

Phương Thuý

Các tin khác