Chi bộ Văn bản-Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bàn về phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học và nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác”

Chi bộ Văn bản-Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bàn về phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học và nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác”

Để nâng cao chất lượng,  hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 06/3/2017, Chi bộ Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bàn về phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học và nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác”.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học, nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác 

 và gợi mở những vấn đề trọng tâm trao đổi, thảo luận. Các Đảng viên trong Chi bộ đã trình bày quan điểm của mình về việc học tập và làm theo phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học, nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác, đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác.

Qua trao đổi, thảo luận cho thấy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách tự chủ là chủ động suy nghĩ 

 và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc. Tự chủ là không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào một luồng ý kiến nào, không bắt chước, không theo đuôi ai, kể cả “theo đuôi quần chúng”. Trong công việc và sinh hoạt Bác luôn tự làm những việc của cá nhân, không ỷ lại, không muốn làm phiền người khác dù công việc đó thuộc nhiệm vụ của  đội ngũ bảo vệ, cần vụ cho Bác. Phong cách sáng tạo là vận dụng đúng quy luật chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù, là tìm tòi, đề xuất những cái mới để có thể trả lời được những đòi hỏi của cuộc sống đặt ra. Bác luôn duy trì phong cách làm việc có tính khoa học. Người làm việc tận tâm, tận lực, hầu như không có thời gian nghỉ, làm việc với lòng nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân với cách làm việc rất khoa học, cụ thể và thiết thực. Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh đối lập hoàn toàn và xa lạ với lề lối, cách thức làm việc mang  nặng cảm tính chủ quan, phất phơ cốt cho hết ngày không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc; làm việc một cách tự do, tùy tiện, gặp chăng hay chớ, thiếu điều tra nghiên cứu, thiếu kế hoạch; thiếu ngăn nắp, luộm thuộm, lề mề, chậm chạp, không coi trọng thời gian, lãng phí sức người, sức của; làm việc thiếu cụ thể thiết thực; thiếu tầm nhìn xa trông rộng... Bác đã chỉ rõ: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, chớ gặp  sao làm vậy" và "việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn"Khi ra các quyết định phải có thông tin đầy đủ và bảo đảm có phương án thực thi hiệu quả, không chủ quan duy ý chí, phải xây dựng thói quen tôn trọng thực tế khách quan, không bóp méo sự thật, làm việc với tầm nhìn xa trông rộng trên cơ sở dự báo khoa học về tình hình có liên quan để tránh bị động bất ngờ và tránh xa vào công  việc mang tính sự vụ thiển cận. Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh còn được biểu hiện rõ ở chỗ khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến hành những công việc khác tốt hơn. Người lãnh đạo phải biết sử dụng bộ máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp việc một cách khoa học, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện  của cấp dưới và quần chúng. Bác luôn nói đi đôi với làm, nêu gương trước cấp dưới và quần chúng. Mọi lời nói, việc làm của Bác đều thiết thực và cụ thể. Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành động. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên nói là phải làm"nói ít, bắt đầu bằng hành động", "tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước". Muốn vậy phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay, sửa đổi khuyết điểm của mình,  đồng thời phải hoan nghênh người khác, phê bình mình, phải chống những bệnh hữu danh, vô thực, bệnh hình thức.

Các đảng viên đều cho rằng cần phải gắn việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của Phòng cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp và vận dụng vào đời sống, sinh hoạt của mỗi đồng chí đảng viên; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, phát huy tính chủ động, sáng 

 tạo trong công việc; vừa làm việc vừa rút kinh nghiệm, làm đến đâu, chắc đến đó; sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, ưu tiên làm trước những việc khó, việc chính, việc sắp đến hạn…

Bên cạnh đó, các đảng viên cũng trao đổi, phân tích về những hạn chế, yếu kém đó là: Hiện nay số cán bộ có phong cách lãnh đạo ngày càng sâu sát cơ sở, làm việc một cách khoa học, dựa trên trình độ học vấn ngày càng cao và chuyên sâu công việc, 

 năng động sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm ngày càng tăng. Nhiều cán bộ đã thực hành tốt nói đi đôi với làm và nêu gương trước cấp dưới, được quần chúng khen ngợi. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong phong cách làm việc đó là còn có tâm lý ỉ lại, thụ động trong công việc trong đó còn tình trạng cán bộ, đảng viên luôn dựa dẫm, “đợi” sự chỉ đạo của cấp trên mà không tích cực,  chủ động đề xuất, tham mưu kịp thời; chưa tích cực đào sâu suy nghĩ, tìm tòi các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc; tình trạng làm việc thiếu kế hoạch hoặc có kế hoạch nhưng còn tâm lý “nước đến chân mới nhảy” còn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, công chức; đáng lưu ý là một số cán bộ còn làm việc nặng theo kinh nghiệm, cảm tính, thói quen tùy tiện, chưa coi trọng tính khoa học trong làm việc. Một số cán bộ làm việc nhiệt tình nhưng hiệu quả thấp do thiếu tính khoa học. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít,  nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, tuy nhiên tập trung ở một số nguyên nhân như: bản thân một bộ phận cán bộ, đảng viên không tự giác rèn luyện, phấn đấu, tinh thần trách nhiệm với công việc còn hạn chế; chưa tích cực tìm tòi, học hỏi phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; việc đánh giá, phê bình của tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự  được quan tâm đúng mức…

Từ việc trao đổi, phân tích lý luận và thực tiễn, mỗi đảng viên đã đưa ra được những giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt học tập, làm theo phong cách của Bác. Trong đó, các giải pháp trọng tâm là: (i) thống nhất nhận thức về tính cấp thiết của việc tăng cường học tập phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học và nói đi đôi với làm của Bác trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó cấp ủy, chi bộ; cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi 

 cán bộ, đảng viên xác định quyết tâm hành động và có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; (ii) tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần tại Chỉ thị số 05 - CT/TW. Khắc phục kịp thời những biểu hiện nhận thức hời hợt, phiến diện, chỉ thấy phong cách làm việc là do cá tính riêng của  từng người và môi trường làm việc quy định mà không thấy được mối quan hệ giữa phong cách làm việc với năng lực công tác và phẩm chất chính trị đạo đức, giá trị nhân văn của người cán bộ cách mạng; (iii) trong xu thế hiện nay đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức về con người, biết trao đổi, làm việc với  từng đối tượng con người cụ thể một cách thật sự dân chủ, văn hóa. Người cán bộ, đảng viên phải biết thu thập và xử lý thông tin một cách chính xác, kịp thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, biết xấu hổ, cắn dứt, giày vò lương tâm vì những hành vi sai trái do phong cách làm việc gây ra đối với người khác. Trong làm việc, người cán bộ phải nêu gương,  thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp dưới, biết tự trì trích để tiến bộ; (iv) tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức hiện nay. Tăng cường kỷ luật và kỷ cương hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ của đội  ngũ cán bộ, công chức.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về nội dung và ý nghĩa của công tác này, qua đó gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác với các hoạt động công tác chuyên 

 môn và cuộc sống thường ngày./.

Nguyễn Thị Hiên