HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác hòa giải ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác hòa giải ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

Để nâng cao  chất lượng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện cho các hòa giải viên khi thực hiện nhiệm vụ hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng thời, cụ thể hóa quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP); ngày 08/12/2016, tại kỳ họp  thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.

 

(Đoàn Bắc Giang tham gia vòng chung kết hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2016)

Theo đó, các nội dung và mức chi được quy định cụ thể như sau:

- Chi thù lao cho  hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia hòa giải), mức chi 200.000đồng/ vụ việc/tổ hòa giải.

- Chi hỗ trợ hoạt động của của tổ hòa giải (Chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp tổ hòa giải), mức chi 100.000đồng/tháng/tổ

 

- Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên, mức chi 70.000đồng/người/buổi.

- Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên,  mức chi 10.000đồng/người/buổi.

- Chi hộ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, mức chi bằng 5 tháng lương cơ sở/người.

 

Các nội dung, mức chi cho công tác hòa giải không quy định chi tiết trong Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch  số 100/2014/TTLT-BTC-BTP. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

Phạm Tĩnh