Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Để triển khai  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 08/9/2016,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 27/CT-TTg). Chỉ thị số 27/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số việc sau đây:

          - Các Bộ, ngành và địa phương xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, 

 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

          - Các Bộ, ngành 

 và địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.  Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

          - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy 

 sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

          Bên cạnh đó, 

 Chỉ thị giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng,  đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung thống nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt; Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có  thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chỉ thị số 27/CT-TTg thay thế Chỉ thị số 

1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đỗ Loan