Giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Trong các ngày 26, 27, 28/7 và ngày 01, 02/8/2016, Sở Tư pháp phối hợp với UBMTTQ tỉnh thực hiện việc giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản thi hành đối với 05 huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang.

Đoàn giám sát tập trung vào việc tuân thủ quy định tại Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số: 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Băc Giang về việc Quy định nội dung và mức chi đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; công tác bầu, phê chuẩn, công nhận, cho thôi hòa giải viên; hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải; công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở của cấp huyện, hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát, sự phối hợp giữa Tư pháp với Mặt trận trong việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bổ sung kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở.

Đợt giám sát này cũng là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại sau 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó đề xuất với UBND tỉnh trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng là dịp để chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động hòa giải ở một số địa phương, đưa hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả, chất lượng để giảm thiểu đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, xích mích phát sinh nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Tĩnh