Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Nhằm đánh giá thực chất việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua đó động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; nắm thực trạng việc triển khai thực hiện những nội dung và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về hòa giải nói riêng, ngày 27/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 2180/KH-UBND về việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, nội dung sơ kết gồm: (i) kết quả đạt được trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở: Việc phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; tổ chức thi hòa giải viên giỏi; biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; việc tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá chung về những thuận lợi, những tác động tích cực của Luật Hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả; (ii) những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và nguyên nhân; (iii) bài học kinh nghiệm; (iv) các đề xuất, kiến nghị.

 Về phạm vi, hình thức, thời gian tổ chức sơ kết: Việc tổ chức sơ kết Luật được thực hiện theo 03 cấp (xã, huyện, tỉnh) và ở các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc thực hiện Luật. Căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định hình thức sơ kết (bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị). UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết; thời gian dự kiến 01 ngày, dự kiến đầu tháng 9/2016.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Luật, Nghị quyết tại các huyện, thành phố (thời gian kiểm tra từ ngày 26/7/2016 đến ngày 02/8/2016); đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch./.

Hoàng Giang