UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016

Với mục đích  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh, công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện trong việc tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường của cơ quan, đơn vị, địa phương,  ngày 19/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ lớn sau:

 

Một là, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân  trên địa bàn tỉnh để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, gia đình hoặc tổ chức khi bị xâm phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.

Hai là, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu thực hiện công tác này trên địa bàn.

 

Ba là, thường xuyên  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Bốn là, cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

 nhà nước.

Bên cạnh đó, trong Kế hoạch cũng giao UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn. Ngoài ra, UBND tỉnh giao các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm 

 thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nguyễn Thị Hiên

 

Các tin khác