Bắc Giang: Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bắc Giang: Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là sự thể hiện lòng biết ơn, là sự nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức mà Bác để lại, đồng thời giúp cho mỗi người có được cơ hội rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất. Nhận thức được ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều phong trào thi đua của các cấp, ngành, đơn vị được phát động mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" của ngành giáo dục; "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" của lực lượng công an nhân dân; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" của Hội Phụ nữ; "Cựu Chiến binh gương mẫu" của các cấp Hội Cựu Chiến binh; "Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác" của Đoàn Thanh niên... 

Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hoạt động "học tập" và "làm theo" đã được đẩy mạnh lên một bước với 24.395 việc làm tốt của tập thể và 420.310 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký. Nội dung đăng ký tập trung chủ yếu vào: Sửa đổi lối làm việc, tác phong công tác gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; nêu cao trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương; xây dựng nông thôn mới... Tính đến tháng 6/2015, các tập thể, cá nhân đã thực hiện các việc được đăng ký đạt hơn 97%.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh lựa chọn, đăng ký giải quyết 4.991 vấn đề bức xúc, nổi cộm trên nhiều lĩnh vực, gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đến nay đã giải quyết dứt điểm 4.657 việc, đạt tỷ lệ 93,3%. Nhiều địa phương, đơn vị coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tư tưởng của đơn vị mình.

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực, cụ thể như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo "Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo Bác" để tiếp tục tuyên truyền về những lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang, đồng thời bổ sung làm phong phú hơn các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bắc Giang. Sau Hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách "Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ". Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác", tọa đàm "45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã xây dựng Đề án "Tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Huyện ủy Tân Yên ban hành tiêu chí nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gồm 57 tiêu chí. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện nền nếp "02 giảm, 03 tăng" (Giảm hội họp 50%; giảm số lượng văn bản, giấy tờ 50% - Tăng cường đi cơ sở; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát). Đoàn thanh niên phát động phong trào viết "Sổ vàng, nhật ký làm theo Bác", đăng ký "Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác". Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đưa vào chỉ tiêu thi đua "Mỗi huyện - thành Hội đăng ký và chỉ đạo thực hiện hiệu quả một hoạt động hoặc một mô hình "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nổi bật, sáng tạo, trọng tâm theo đặc thù địa phương đến 100% cơ sở Hội". Hội Cựu chiến binh tỉnh thi viết về những điển hình tiên tiến làm theo lời bác. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tọa đàm, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình "MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giải quyết điểm phức tạp"... 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể tiêu biểu được ghi nhận và nhân rộng. Ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác ngày càng được khẳng định. Để việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bộ phận giúp việc của các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, Tiếp tục xác định việc thực hiện Chỉ thị 03 là công việc thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, hướng đến khơi gợi tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người.

Hai là, Gắn chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 03 với triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị; giữa thực hiện Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định nêu gương của Ban Bí thư, Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cụ thể hóa việc nêu gương theo tinh thần theo Quy định của Ban Bí thư về học tập và làm theo Bác, bảo đảm thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá và Nhân dân giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bốn là, Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng, phát hiện các điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa trong triển khai, thực hiện Chỉ thị.

Năm là, Ban tuyên giáo, Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp tiếp tục chủ động, sáng tạo tham mưu với cấp uỷ cùng cấp cụ thể hóa các chuyên đề định hướng hằng năm của Trung ương phù hợp với thực tế địa phương, đề xuất lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các vấn đề, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém, hoặc bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Hơn lúc nào hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cho mỗi cán bộ, Đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực cho sự phát triển bền vững./.

Ngô Toàn

Phó trưởng phòng, Phó trưởng Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 03,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang