Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nối tiếp các chuyên  đề của những năm trước, việc Trung ương triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là xuất phát từ tình hình nhiệm vụ sắp tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan công quyền gắn bó với Nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch,  vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.


Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức 

 đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò tiền phong  gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao với những cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy phối hợp với chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò và sự lãnh đạo của Đảng.


Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tác động tích cực trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên 

 không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cũng đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, là những nhân tố để nhân rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội...


Năm 2015 đất nước ta có nhiều ngày lễ lớn: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

 03-CT/TW, tập trung vào chuyên đề của năm 2015 là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", vấn đề đặt ra hiện nay là các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; quan tâm tổ chức thực hiện một cách thực sự, có những biện pháp phù hợp với những nội dung cụ thể gắn với các phong  trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị.


Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của chuyên đề. Trong đó nêu rõ những phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thực hiện, cần chú trọng tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Việc triển khai học tập, liên hệ theo 

 chuyên đề thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.


Đối với các cơ quan, đơn 

 vị quản lý nhà nước triển khai những nội dung chuyên đề trong các sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, kết hợp vào các đợt phát động, tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép những nội dung học tập vào sinh hoạt kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Kịp thời nêu gương, nhân rộng các điển hình cá  nhân và tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.


Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số 

 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước mắt tập trung lãnh đạo tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp,  hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.


Nguyễn Văn Thanh