Danh bạ điện thoại ngành tư pháp

Danh bạ điện thoại ngành tư pháp

Chức vụ, họ và tên, email

Điện thoại

LÃNH ĐẠO SỞ

Giám đốc Sở:

Đặng Văn Nguyên

nguyendv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.856.119

DĐ: 0913.595.979

NR: 3.855.911

Phó Giám đốc Sở:

Đỗ Xuân Vang

vangdx_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.306

DĐ: 0965.151.555

 

Phó Giám đốc Sở:

Lê Anh Tuấn

tuanla_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.554.796

DĐ: 0983.074.572

 

Phó Giám đốc Sở:

Đỗ Thị Việt Hà

hadtv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.567

DĐ: 0973.295.688

 

VĂN PHÒNG SỞ

Email cơ quan: so_tuphap_vt@bacgiang.gov.vn

Email văn phòng:vanphong_stp@bacgiang.gov.vn

FAX: 3851.508             CQ: 3.854.511

Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công

Chuyên viên: Nguyễn Thị Như

CQ: 3.852.702

DĐ: 0964.338.335

Chánh Văn phòng Sở:

Dương Văn Chung

chungdv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.554.795

DĐ: 0988.752.577

 

Phó Chánh Văn phòng Sở:

Kiều Văn Hưng

hungkv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.511

DĐ: 0983.859.085

 

Kế toán Sở:

Hoàng Hà Đông

donghh_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0916.574.186

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

huyenntt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.511

DĐ: 0913.723.267

 

Chuyên viên – Văn thư

Lê Thị Như Xuân

xuanltn_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.851.508

DĐ: 0915.528.123

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Thanh Hương

huongnntt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0972.072.604

 

Lái xe: Lê Ngọc Vân

DĐ: 0912.512.797

Lái xe: Nguyễn Văn Bồng

DĐ: 0945.666.192

Nhân viên phục vụ:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

DĐ: 0979.562.157

THANH TRA SỞ

Email:phongthanhtra_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.704

Chánh Thanh tra Sở:

Vũ Đức Ngọc

ngocvd_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.704

DĐ: 0904.055.207

 

Phó Chánh Thanh tra Sở:

Lương Đình Hảo

haold_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0916.834.266

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Email:phonghctp_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.611

Trưởng phòng:

Đồng Khắc Tịnh

tinhdk_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.031

DĐ: 0916.034.679

 

Phó Trưởng phòng:

Đỗ Thị Loan

loandt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.611

DĐ: 0975.441.808

 

Chuyên viên:

Dương Văn Tuyền

tuyendv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.721.382

 

Chuyên viên:

Đỗ Thị Hoài

hoaidt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0988.029.698

 

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Email:phongbttp_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.100

Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Loan

loannt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.032

DĐ: 0982.117.368

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Lý

lynt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.100

DĐ: 0913.878.263

 

PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Email:phongpbgdpl_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.703

Phó Trưởng phòng:

Phạm Văn Tĩnh

tinhpv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.703

DĐ: 0975.898.000

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Phương Linh

linhntp_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.703

DĐ: 0169.764.6113

 

Chuyên viên:

Hàn Thị Thu Hiền

hienhtt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.703

DĐ: 0982.216.180

 

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Email: phongqlxlvphctdthpl_stp @bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.305

Trưởng phòng:

Ngô Bắc Tiến

tiennb_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.029

DĐ: 0982.120.688

 

Chuyên viên:

Lương Thị Phương Thúy

thuyltp_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.305

DĐ: 0869.161.283

 

Chuyên viên:

Hà Thị Thành

thanhht_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.305

DĐ: 0166.837.3564

 

PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA

VĂN BẢN QPPL

Email: phongxdktvbqppl_stp @bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.400

Trưởng phòng:

Trương Ngọc Bích

bichtn_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.028

DĐ: 0906.030.333

 

Phó Trưởng phòng:

Hà Thanh Thủy

thuyht_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.400

DĐ: 0983.423.880

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hiên

hiennt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.400

DĐ: 0944.445.717

 

Chuyên viên:

Thân Thị Ngọc Bích

bichttn_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.400

DĐ: 0982.105.682

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

Email: phongccs1_stp @bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

Trưởng phòng (CCV):

Đặng Thị Quyền

quyendt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

DĐ: 0915.978.271

 

Phó Trưởng phòng:

Vũ Thanh Hằng

hangvt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

DĐ: 0911.003.389

 

Kế toán:

Nguyễn Thị Chiến

chiennt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

DĐ: 0977.866.779

 

Chuyên viên

Đoàn Thị Hương Giang

giangdth_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

DĐ: 0944.506.635

 

Chuyên viên

Nguyễn Văn Phương

phuongnv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.420

DĐ: 0979.362.433

 

TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG

Email: trungtamdvbdgts_stp @bacgiang.gov.vn

CQ: 3.554.797

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Phó Giám đốc:

Hoàng Mạnh Tùng

tunghm_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.006.389

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Chuyên viên:

Đỗ Thị Mai Dinh

dinhdtm_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0967.018.916

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ 2

CQ: 3.854.797

Trưởng phòng:

Đặng Hải Yến

yendh_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0868.080.166

 

Chuyên viên:

Trần Bình Thái

thaitb_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0982.067.486

 

Chuyên viên:

Trịnh Trung Kiên

kientt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0984.183.986

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

CQ: 3.822.858

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Thao

thaonv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.552.232

 

Kế toán:

Đỗ Thị Hậu

haudt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0975.750.604

 

Chuyên viên:

Đỗ Thị Thanh Nhung

nhungdtt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0989.057.186

 

Chuyên viên:

Đặng Thị Thu

thudt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 01653.658.983

 

Lái xe: Phạm Quang Hùng

DĐ: 0915.153.986

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  TỈNH BẮC GIANG

Email: trungtamtgpl_stp @bacgiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc:

Trần Thanh Bình

binhtt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:3.528.191

DĐ: 0913.257.332

 

Phó Giám đốc:

Thân Văn Dũng

dungtv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:6.250.950

DĐ: 0982.878.263

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

CQ: 6.250.952

Kế toán:

Hoàng Thị Hằng Nga

ngaht_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 6.250.952

DĐ: 0989.604.469

 

Chuyên viên:

Trịnh Thị Hường

huongtt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0968.995.994

 

Chuyên viên:

Lương Thị Hoa

hoalt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0165.333.6255

 

Chuyên viên:

Trần Thu Thủy

thuytt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.298.143

 

Văn thư:

Tăng Thị Huê

huett_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:6.250.955

CQ:0169.558.4898

PHÒNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ - ĐẤT ĐAI

CQ: 6.250.939

Phó Trưởng phòng (TGV):

Thân Thị Thúy Vân

vanttt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:6.250.939

CQ:0165.708.4225

PHÒNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

CQ: 3.852.668

Phó Trưởng phòng (TGV):

Giáp Thị Huế

huegt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.668

CQ:0972.008.568

PHÒNG LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Như Quỳnh

quynhntn_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0948.065.920

 

CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 1

CQ: 3.508.600

Trưởng Chi nhánh:

Thân Văn Lợi

loitv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0976.852.489

 

Chuyên viên:

Nguyễn Hải Linh

linhnh_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0966.997.284

 

CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 2

CQ: 3.878.875

Trưởng chi nhánh:

Nguyễn Thị Hòa

hoant_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0977.510.298

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Mai

maint_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0168.732.8610

 

CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ SỐ 3

CQ: 3.887.222

Trưởng Chi nhánh:

Hoàng Trọng Nghĩa

nghiaht_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0968.420.555

 

Chuyên viên:

Chu Thị Thảo

thaoct_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0988.661.223

 

CÁC PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Chức vụ, họ và tên, email

Điện thoại

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Email: phongtuphap_tpbg@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.856.545

Trưởng phòng:

Trần Quốc Chánh

 

DĐ: 0983.356.606

 

Phó Trưởng phòng:

Lương Văn Thường

 

DĐ: 0902.239.203

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Minh Hằng

 

DĐ: 0982.965.799

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LẠNG GIANG

Email: tuphap_langgiang@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.638.210

Trưởng phòng:

Hà Minh Tuân

 

DĐ: 0912.868.515

 

Phó Trưởng phòng:

Vũ Hồng Quảng

 

DĐ: 0917.322.532

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Việt Anh

 

DĐ: 0983.281.469

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN HIỆP HÒA

Email: ptp_hiephoa@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.872.417

Trưởng phòng:

Nguyễn Quang Chính

 

DĐ: 0983.873.863

 

Phó Trưởng phòng:

Hoàng Thị Kim Oanh

 

DĐ: 0169.844.4829

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LỤC NAM

Email: phongtuphap_lucnam@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.884.825

Trưởng phòng:

Vũ Hoài Sơn

 

DĐ:  0984.411.359

 

Phó Trưởng phòng:

Lê Công Nhận

 

DĐ: 0983.911.491

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Song

 

DĐ: 0968.642.952

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VIỆT YÊN

Email: phongtp_vietyen@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.874.544

Trưởng phòng:

Tạ Thành Long

 

DĐ: 0982.795.386

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Hiền

 

DĐ: 0962.967.056

 

Phó Trưởng phòng:

Đặng Khắc Lạng

 

DĐ: 0988.055.200

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN ĐỘNG

Email: phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.886.221

Trưởng phòng:

Đỗ Xuân Thu

 

DĐ: 0972.509.113

 

Phó Trưởng phòng:

Trịnh Văn Dũng

 

DĐ: 0968.120.361

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂN YÊN

Email: phongtp_tanyen@ebacgiang.gov.vn

CQ: 3.886.221

Trưởng phòng:

Hoàng Việt Hòa

 

DĐ:0983.766.484

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Huy

 

DĐ: 0983.482.766

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN DŨNG

Email: phongtp_tanyen@ebacgiang.gov.vn

CQ: 3.886.221

Trưởng phòng:

Quản Thị Hạnh

 

DĐ: 01234.858.711

 

Phó Trưởng phòng:

Thân Thị Lụa

 

DĐ: 0984.243.738

 

Phó Trưởng phòng:

Phan Thế Hải

 

DĐ: 0963.078.163

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LỤC NGẠN

Email: tuphap_lucngan@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.882.582

Trưởng phòng:

Trần Hoàng An

 

DĐ: 0914.638.455

 

Phó Trưởng phòng:

Trần Bảo Nghĩa

 

DĐ: 0973.192.666

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN THẾ

Email:phongtuphap_yenthe@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.876.112

Trưởng phòng:

Phan Văn Chung

 

DĐ: 0985.901.960

 

Phó Trưởng phòng:

Thân Văn Bình

 

DĐ: 0988.983.613