Danh bạ điện thoại ngành tư pháp

Danh bạ điện thoại ngành tư pháp

STT

Chức danh,  Họ và tên, Email

Điện thoại

A

KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

 

I

Lãnh đạo Sở

 

1

Giám đốc Sở: Đặng Văn Nguyên                  

Email: nguyendv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.856.119

DĐ: 0913.595.979

2

Phó Giám đốc Sở: Đỗ Xuân Vang                     

Email: vangdx_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.306

DĐ: 0965.151.555

3

Phó Giám đốc Sở: Lê Anh Tuấn                       

Email: tuanla_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.554.796

DĐ: 0983.074.572

4

Phó Giám đốc Sở: Đỗ Thị Việt Hà

Email:hadtv_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:3854.567

DĐ: 0973.295.668

II

Văn phòng

Email:vanphong_stp@bacgiang.gov.vn

 

1

Phòng Tiếp nhận và trả kết quả

CQ: 3.852.702

2

Chánh Văn phòng: Dương Văn Chung            

Email:chungdv_stp@bacgiang.gov.vn                         

CQ: 3.554.795                DĐ: 0988.752.577

3

Phó Chánh Văn phòng : Đỗ Thị Loan                                       Email:loandt_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.511

DĐ: 0975.441.808

4

Kế toán: Hoàng Hà Đông                                                                                                  Email:donghh_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0982.004.969

5

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thanh Hương                    

Email: huongntt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0972.072.604

6

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                                           Email:huyenntt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0913.723.267

7

Văn Thư : Lê Thị Như Xuân                                                                                              Email:xuanltn_stp@bacgiang.gov.vn

Fax: 3.851.508

DĐ: 0915.528.123

8

Lái xe: Lê Ngọc Vân                                                                                                         

DĐ: 0912.512.797

9

Lái xe: Nguyễn Văn Bồng

DĐ: 0168.295.0163

10

Tạp vụ:Nguyễn Thị Thanh Huyền

DĐ: 0979.562.157

III

Phòng HCTP

CQ: 3.854.611

1

Trưởng phòng: Đồng Khắc Tịnh                                                                                        Email:tinhdk_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.031

DĐ: 0916.034.679

2

Chuyên viên:  Hàn Thị Thu Hiền                                                                                       Email:hienht_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0982.216.180

3

Chuyên viên: Dương Văn Tuyền                                                                                       Email:tuyendv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.721.382

IV

Phòng Bổ trợ tư pháp

Email:phongbttp_stp@bacgiang.gov.vn

3.852.100

1

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan     

Email:loannt_stp@bacgiang.gov.vn                                        

CQ: 3.854.032

DĐ: 0982.117.368

2

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lý

Email:lynt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0913.878.236

 

   

V

Phòng Phổ biến GDPL

Email:phongpbpl_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.703

1

Trưởng phòng: Hà Trung Việt

Email:vietht_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.033

DĐ: 0912.465.010

 

   

2

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Tĩnh

Email:tinhpv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0975.898.000

3

Chuyên viên : Nguyễn Thị Phương Linh

Email:linhntp_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0169.764.6113

VI

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Email:phongxdktvbqppl_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.400

1

 

CQ: 3.854.028

 

2

Phó Trưởng phòng : Hà Thanh Thủy

Email:thuyht_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0983.423.880

3

Phó Trưởng phòng: Trương Ngọc Bích

Email:bichtn_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0906.030.333

4

Chuyên viên: Thân Thị Ngọc Bích

Email:bichttn_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0982.105.682

VII

Phòng Kiểm soát TTHC

Email:kiemsoat_tthc@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.829.005

1

Trưởng phòng: Hồ Ngọc Thành

Email:thanhhn@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.854.030

DĐ: 0983.055.477

2

Phó Trưởng phòng: Thân Thị Kim Linh

Email:linhttk@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0913.257.655

3

Chuyên viên: Trần Hà Ngân

Email:nganth@bacgiang.gov.vn

DĐ:0915.528.127

4

Chuyên viên : Đặng Nam

namd_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0125.864.4486

VIII

Phòng Thanh tra

Email:phongthanhtra_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.852.704

1

Chánh Thanh tra: Vũ Đức Ngọc

Email:ngocvd_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0904.055.207

2

Phó Chánh thanh tra: Lương Đình Hảo

Email:haold_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0916.834.266

IX

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Email:phongqlxlvphctdthpl_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:3.852.305

1

Trưởng phòng: Ngô Bắc Tiến

Email: tiennb_stp@bacgiang.gov.vn

CQ:: 3.854.029

DĐ: 0982.120.688

2

Phó Trưởng phòng: Kiều Văn Hưng

Email:hungkv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0983.859.085

3

Chuyên viên : Nguyễn Thị Hiên

Email:hiennt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0944.445.717

B

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

I

Công chứng số 1

Email:phongccs1_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 3.854.420

1

Trưởng phòng (CCV): Đặng Thị Quyền

Email:quyendt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0915.978.271

2

Phó Trưởng phòng (CCV ): Hoàng Thị Hồng Nga

Email:ngahth_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0912.178.050

3

Công chứng viên: Đoàn Thị Hương Giang

Email:giangdth_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0944.506.635

4

Kế toán:  Nguyễn Thị Chiến

Email:chiennt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0977.866.779

5

Chuyên viên : Nguyễn Thị Tiến

Email:tiennt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0979.628.370

6

Chuyên viên: Nguyễn Văn Phương

Email:phuongnv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0979.362.433

II

Công chứng số 2

Email:phongccs2_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.683.025

1

Trưởng phòng: Hoàng Mạnh Tùng

Email:tunghm_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0978.006.389

2

Chuyên viên: Nguyễn Thị Yến

Email:yennt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0168.706.6562

3

Công chứng viên: Hoàng Anh Đào

Email:daoha_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0912.047.846

4

Kế toán :Tăng Thị Huê

Email:huett_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0169.558.4898

III

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Email:trungtamdvbdgts_stp@bacgiang.gov.vn

 

 

Lãnh đạo Trung tâm

 

1

Giám đốc: Lê Anh Tuấn

Email:tuanla_stp@bacgiang.gov.vn

CQ: 3.554.299

DĐ: 0983.074.572

2

Phó giám đốc :Vũ Thanh Hằng

Email:hangvt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0127.260.1096

 

Phòng Nghiệp vụ I

CQ: 3.822.858

1

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết

Email:tuyetnt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0983.180.664

2

Chuyên viên : Nguyễn Văn Thao

Email:thaonv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0978.552.232

 

Phòng Nghiệp vụ II

CQ: 3.822.797

1

Trưởng phòng : Đặng Hải Yến

Email:yendh_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0916.747.808

2

Chuyên viên : Trần Bình Thái

Email:thaitb_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0982.067.486

3

Chuyên viên: Trịnh Trung Kiên

Email:kientt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0984.183.986

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

CQ: 3.822.858

1

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hanh

Email:hanhnv_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0979.868.757

2

Kế toán: Đỗ Thị Hậu

Email:haudt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0975.750.604

3

Chuyên viên : Đỗ Thị Thanh Nhung

Email:nhungdtt_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ:0989.057.186

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Mai Dinh

Email:dinhdtm_stp@bacgiang.gov.vn

DĐ: 0967.018.916

4

Lái xe: Dương Trung Hiếu

DĐ:0984.843.933

IV

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

 

 

Lãnh đạo Trung tâm

 

1

Giám đốc : Trần Thanh Bình

CQ:3.528.191

DĐ: 0913.257.332

2

PGĐ: Nguyễn Thị Loan

CQ: 6.250.950

DĐ: 0982.117.368

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

CQ:6.250.952

1

Kế toán:  Tá Thị Dương

DĐ: 0962.088.119

2

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Như

DĐ:0964.338.335

3

Chuyên viên: Lương Thị Hoa

DĐ: 0165.333.6255

4

Chuyên viên: Trần Thu Thủy

DĐ: 0978.298.143

5

Chuyên viên: Hoàng Thị Hằng Nga

CQ: 6.250.955

DĐ: 0989.604.469

 

Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai

CQ: 6.250.939

1

Trợ giúp viên: Thân Thị Thúy Vân

DĐ: 0165.708.4225

 

Phòng Pháp luật Hình sự - Hành chính

CQ:3.852.668

1

Trợ giúp viên: Giáp Thị Huế

DĐ: 0972.008.568

2

Chuyên viên : Đặng Lâm Bích

DĐ: 0979.072.255

3

Chuyên viên : Đỗ Thị Hoài

DĐ: 0988.029.698

 

Phòng Lao động - Xã hội

 

1

Chuyên viên: Trịnh Thị Hường

DĐ:0968.995.994

2

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hòa

 

3

Chuyên viên:  Hà Thị Thành

DĐ:0166.837.3564

4

Chuyên viên: Chu Thị Thảo

DĐ: 0988.661.223

 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1

CQ:3.508.600

1

Trưởng chi nhánh: Lương Thị Phương Thúy

DĐ: 0986.294.102

2

Chuyên viên: Nguyễn Hải Linh

DĐ:0966.997.284

3

Chuyên viên : Thân Văn Lợi

DĐ: 0976.852.489

 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2

CQ: 3.878.875

1

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hòa

DĐ: 0978.721.382

2

Chuyên viên : Nguyễn Thị Mai

DĐ: 0168.732.8610

 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3

CQ: 3.887.222

1

Trưởng chi nhánh: Hoàng Trọng Nghĩa

DĐ: 0985.887.223

2

Chuyên viên :Nguyễn Thị Như Quỳnh

DĐ: 0948.065.920

B

CÁC PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

1

Thành phố Bắc Giang

CQ: 3.856.545

 

Trưởng phòng: Ngô Văn Giang  

DĐ: 0913.261.618

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hằng

DĐ: 0982.965.799

2

Phòng TP Yên Thế

CQ: 3.876.112

 

Trưởng phòng : Trần Vân Trường

DĐ:  0912.574.068

 

Phó Trưởng phòng: Thân Văn Bình

DĐ: 0988.983.613

3

Phòng TP Lạng Giang

CQ: 3.638.210

 

Trưởng phòng : Hà Minh Tuân

 DĐ: 0912.868.515

 

Phó Trưởng phòng: Dương Văn Nghị

DĐ: 0985.189.230

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Hồng Quảng

DĐ: 0917.322.532

4

Phòng TP Hiệp Hoà

CQ: 3.872.417

 

Trưởng phòng : Trần Văn Vỹ

DĐ: 0912.163.172

 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Oanh

DĐ: 0169.844.4829

5

Phòng TP Lục Nam

CQ:3.884.825

 

 Trưởng phòng: Vũ Hoài Sơn

DĐ: 0984.411.359

 

Phó Trưởng phòng: Lê Công Nhận

DĐ: 0983.911.491

6

Phòng TP Lục Ngạn

CQ:3.882.582

 

Trưởng phòng : Phạm Văn Chữ

 DĐ: 0915.306.627

 

Phó Trưởng phòng:Trần Thị Ninh

DĐ:0979.833.296

7

Phòng TP Việt Yên

CQ:3.874.544

 

Trưởng phòng: Tạ Thành Long

 DĐ: 0982.795.386

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiền

DĐ:0962.967.056

 

Phó Trưởng phòng: Đặng Khắc Lạng

DĐ: 0988.055.200

8

Phòng TP Sơn Động

CQ:3.886.221

 

Trưởng phòng: Đỗ Xuân Thu

DĐ: 0972.509.113

 

Phó Trưởng phòng:Vũ Mạnh Tiến

DĐ:0982.965.720

9

Phòng TP Tân Yên

CQ:3.878.425

 

Trưởng phòng: Giáp Hồng Thanh

DĐ: 0912.433.058

CQ:6505.776

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huy

DĐ:0983.482.766

10

Phòng TP Yên Dũng

CQ:3.870.330

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phú

DĐ: 0983.112.069

 

Phó Trưởng phòng: Thân Thị Lụa

DĐ: 0984.243.738

 

Phó Trưởng phòng: Phan Thế Hải

DĐ: 0963.078.163

 

Phó Trưởng phòng:Quản Thị Hạnh

DĐ: 01234.858.711