Hồ Chí Minh – Người khơi nguồn sức mạnh đoàn kết toàn dân

Hồ Chí Minh – Người khơi nguồn sức mạnh đoàn kết toàn dân

Bài học lớn  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra từ trong lịch sử đấu tranh của dân tộc chính là đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, do vậy điều Người quan tâm nhất là xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động để đấu tranh giành độc lập. Một sáng kiến lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều cân nhắc  là thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”, nhằm tập hợp lực lượng, phân hóa kẻ thù để đạt mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội.

Mặt trận Việt Minh trở thành trung tâm của khối đoàn kết toàn dân, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, 

 đồng minh.

Để hướng dẫn nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh biên soạn cuốn “Con đường giải phóng dân tộc”, trong đó Người phác họa diễn biến cách mạng ở Đông Dương, nêu rõ việc khởi nghĩa dành chính quyền ở Việt Nam có thể bùng nổ ở một vài địa phương rồi 

 lan dần khắp cả nước. Đại sự muốn thành công phải nhờ vận nước.Vận nước chính là lòng dân, là tình thế trong nước, ngoài nước.Từ phác họa trên, Người nêu lên việc trước mắt cần thiết là nỗ lực tuyên truyền chính sách cứu quốc của Mặt trận Việt Minh và thu hút dân chúng vào tổ chức, chuẩn bị lực lượng thời cơ khởi  nghĩa .

Năm 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lịch sử nước ta”. Tác phẩm được viết theo thể thơ lục bát đã khơi gợi lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Người chỉ rõ thời cơ để dân ta đứng lên khởi nghĩa dành độc lập chính là lúc Pháp đầu hàng Nhật, quân đội phát xít Nhật chưa ổn định nền thống trị ở nước ta lại phải đối phó với phe đồng minh ở khắp nơi. 

 Người dự đoán năm 1945 Việt Nam độc lập.

Để chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ khởi nghĩa, Người chỉ đạo việc xây dựng căn cứ không chỉ dừng ở Cao Bằng, Lạng Sơn mà còn vươn tới Thái Nguyên, hình thành một địa bàn rộng lớn từ Việt Bắc nối với miền xuôi. Người còn soạn tài liệu hướng dẫn cách đánh du kích để phổ biến. Đó là những ngày tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẩn mình bên núi, trong hang đá hẻo lánh nơi biên giới. Chính những tháng ngày này 

 Người đã nhóm lửa khơi dòng cho sức giải phóng của dân tộc đi đến thành công trong cách mạng tháng tám sau này.

Năm 1945, Tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng, tháng 3 Chính phủ Đờgôn tuyên bố xác nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương . Hội nghị ba nước lớn ở Posdam chia chiến trường Đông Dương ở vĩ truyến 16 Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: Ta sẽ dành được chính quyền trước. Quân đội 

 các nước đồng minh sẽ vào sau. Trong tình huống ấy ta sẽ đứng ở vị trí làm chủ đất nước mà nói chuyện với họ. Tháng 8/ 1945, cơn lốc chiến tranh thế giới thứ hai đi vào thời điểm kết thúc, tinh Nhật đầu hàng loan đi khắp nơi. Hội nghị toàn quốc của Đảng được triệu tập khẩn cấp, tại Hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói những lời tâm huyết:  “ Thời cơ thuận lợi đã đến. Dù phải hi sinh tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập”. Hội nghị quyết định Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Chiều 16/8 Quốc dân Đại hội đại biểu họp tại đình Tân Trào với sự có mặt của đại biểu nhân dân các dân tộc, các tôn giáo.  Đại hội nhất trí thông qua chủ trương của Đảng và Tổng bộ Việt Minh về phát động toàn dân khởi nghĩa dành chính quyền và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Giữa lúc không khí khởi 

 nghĩa dành chính quyền đang sôi nổi khẩn trương khắp cả nước, thư kêu gọi tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước như lời khích lệ động viên tinh thần của toàn dân : “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đem sức ta mà giải tự giải phóng cho ta”.

Như được truyền thêm sức mạnh, từ 14 đến 25/8 chỉ trong vòng 

 15 ngày với khí thế bùng lên như vũ bảo của lực lượng toàn dân, tổng khởi nghĩa về cơ bản đã thành công trên phạm vi cả nước.

Cách mạng Tháng 8 thành công và sự ra đười của nước Việt Nam dân chủ công hòa đã mang lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc và biết bao tự hào cho dân tộc Việt Nam. Dẫu đã trải qua 66 năm nhưng khí thế hào hùng của tổng khởi nghĩa dành chính quyền 

 năm ấy vẫn rộn rã trong lòng người Việt Nam khi mỗi độ thu về. Chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ tới Người – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã khơi nguồn sức mạnh của toàn dân bằng tình đoàn kết.

Đoàn kết, đoàn kết 

 đại đoàn kết

Thành công , thành công đại thành công.

 

Đó chính là di sản quý giá mà Người đã để lại cho chúng ta và các thế  hệ mai sau.

                                                                            Nguyễn Văn Thanh