Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay

 

Trong quá trình  tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm cách mạng các nước trên thế giới, năm 1923, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: Muốn cách mạng thành công, phải tập hợp, huy động  được sức mạnh của nhân dân, phải “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”. Muốn vận động quần chúng phải gắn bó mật thiết với họ, sống và đấu tranh cùng họ. Trong tác phẩm Đường cách mệnh,  Người chỉ rõ: cách mệnh là việc chung của dân chúng, mọi người đều phải làm cách mệnh. Với tác phẩm này, Người đã đặt nền móng cho lý luận về công tác dân vận, khoa học vận động quần chúng. Trong Lời kêu gọi quốc dân nhân ngày thành lập Đảng, Sửa đổi lối làm việc, Đời sống mới…quan điểm, tư tưởng, về công tác dân vận của Người được bổ sung rõ nét, hoàn  thiện hơn.

Điều 1 Hiến pháp năm 1946 khẳng định: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”(1). Nguyên tắc này đã được tiếp tục khẳng định trong các Hiến pháp tiếp theo của Nhà nước ta ( Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 

 1980 và Hiến pháp 1992). Điều 32 Hiến pháp năm 1946 cũng quy định “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết…”(2). Thực chất đây là chế độ trưng cầu dân ý, một hình thức dân chủ trực tiếp đã được ghi nhận khá sớm  ở nước ta.

  Ngày 15-10-1949, trên Báo Sự Thật, số 120 đã đăng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( với bút danh X.Y.Z).  Bài báo Dân vận là tác phẩm tiêu biểu nhất, điển hình nhất về phong cách phương pháp dân vận Hồ Chí Minh.  Mở đầu bài báo, Người nhắc lại “Nước ta là nước dân chủ”, Người nêu lên bản chất của Nhà nước Việt Nam mới, đó là một nhà nước 

 trong đó: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới và sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là trách nhiệm và công việc của dân; chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến xã đều do dân cử ra, tổ chức nên; tất cả quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Cuối tác phẩm, Người kết luận: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng.   Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Hơn 80 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban 

 Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã đánh giá, công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định  chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phải nói rằng công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn so với trước đây; trong đó một trong những khó khăn, trở ngại đó là điều khác biệt 

 rất cơ bản hiện nay so với trước đây là vấn đề lợi ích. Trước đây, khi chưa giành được chính quyền, toàn dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân để giành chính quyền về tay nhân dân. Khi Cách mạng Tháng tám thành công, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả  tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy; mọi người đều “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, đều có lợi ích lớn nhất đó là độc lập, thống nhất Tổ quốc; mọi người đều cùng chung cái nghèo, cùng nhau chia ngọt, xẻ bùi, vui vẻ và xan xẻ cái nghèo như nhau; nhân dân đặt hết niềm tin của mình vào cán bộ của Đảng; người chỉ huy với người lính thực sự “ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Chính sự  gắn bó máu thịt giữa cán bộ với nhân dân, giữa người chỉ huy với người lính, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần vô cùng to lớn làm nên những chiến thắng lẫy lừng. Hiện nay, như Nghị quyết Trung ương Đảng 4 (khóa XI) đánh giá: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh, tình trạng phân hoá giàu nghèo đã trở nên rõ rệt, một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức  xúc chưa được giải quyết, quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm; trong khi đó các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; ảnh hưởng xấu đến tâm tư, tình cảm, nhiệt tình của những người chân chính,  của nhiều cán bộ đang lăn lộn nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

            Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng 

 cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(3). Để thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho công tác dân vận trong thời gian tới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  quán triệt, triển khai Nghị quyết gắn với triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiết nghĩ phải quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền nội dung bài báo “Dân vận” của Hồ Chủ Tịch  trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về công tác dân vận;  từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Bài báo “Dân vận” chỉ hơn 600 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 64 năm, nhưng đã đề cập những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác dân vận. Nội dung bài báo đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thực sự là một cẩm nang  cho mọi cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay.

                         Nguyễn Văn Thanh