Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc sở

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc sở

STT

Tên Đơn vị

Địa chỉ, email

Số điện thoại

 

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, Trụ sở liên đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành, đường Quách Nhẫn,thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email:trungtamdvbdgts_stp@bacgiang.gov.vn

0204.3554.797

 

Đ/c Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc sở - phụ trách

 

0983.074.572

 

Hoàng Mạnh Tùng – Phó Giám đốc

0978.006.389

 

2

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan:Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email:trungtamtgpl_stp@bacgiang.gov.vn

0204.625.0952

 

Đ/c Trần Thanh Bình – Giám đốc

0913.257.332

 

Đ/c Thân Văn Dũng – Phó Giám đốc

0982.117.368

 

3

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan:Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang         Email:phongccs1_stp@bacgiang.gov.vn

0204.3854.420

 

Đ/c Đặng Thị Quyền – Trưởng phòng

0915.978.271

 

Đ/c Vũ Thanh Hằng - Phó trưởng phòng

0911.003.389