Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

STT

Tên, chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Phòng Tư pháp thành phố  Bắc Giang

CQ: 3.856.545

phongtuphap_tpbg@bacgiang.gov.vn

 

Trưởng phòng         Ngô Văn Giang  

DĐ: 0913.261.618

 

 

Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Hằng

DĐ: 0982.965.799

 

2

Phòng Tư pháp huyện Yên Thế

CQ: 3.876.112

phongtuphap_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

Trưởng phòng    Phan Văn Chung

DĐ:  0985.901.960

 

 

Phó Trưởng phòng Thân Văn Bình

DĐ: 0988.983.613

 

3

Phòng Tư pháp huyện Lạng Giang

CQ: 3.638.210

tuphap_langgiang@bacgiang.gov.vn 

 

Trưởng phòng           Hà Minh Tuân

 DĐ: 0912.868.515

 

 

Phó Trưởng phòng Vũ Hồng Quảng

DĐ: 0917.322.532

 

4

Phòng Tư pháp huyện Hiệp Hoà

CQ: 3.872.417

ptp_hiephoa@bacgiang.gov.vn 

 

Trưởng phòng    Hoàng Văn Bào

DĐ: 0912.163.172

 

 

Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Kim Oanh

DĐ: 0169.844.4829

 

5

Phòng Tư pháp huyện Lục Nam

CQ:3.884.825

phongtuphap_lucnam_stp@bacgiang.gov.vn 

 

 Trưởng phòng      Vũ Hoài Sơn

DĐ: 0984.411.359

 

 

Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Song

DĐ: 0986.926.257

 

 

Phó Trưởng phòng Lê Công Nhận

DĐ: 0983.911.491

 

6

Phòng Tư pháp huyện Lục Ngạn

CQ:3.882.582

tuphap_lucngan@bacgiang.gov 

 

Trưởng phòng  Phạm Văn Chữ

 DĐ: 0915.306.627

 

 

Phó Trưởng phòng 

 

 

7

Phòng Tư pháp huyện Việt Yên

CQ:3.874.544

phongtp_vietyen@bacgiang.gov.vn

 

Trưởng phòng        Tạ Thành Long

 DĐ: 0982.795.386

 

 

Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền

DĐ:0962.967.056

 

 

Phó Trưởng phòng Đặng Khắc Lạng

DĐ: 0988.055.200

 

8

Phòng Tư pháp huyện Sơn Động

CQ:3.886.221

phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn

 

Trưởng phòng        Đỗ Xuân Thu

DĐ: 0972.509.113

 

 

Phó Trưởng phòng Vũ Mạnh Tiến

DĐ:0982.965.720

 

 

Phó Trưởng phòng  

Trịnh Văn Dũng

 

 

9

Phòng Tư pháp huyện Tân Yên

CQ:3.878.425

phongtp_tanyen_stp@bacgiang.gov.vn 

 

Trưởng phòng   Giáp Hồng Thanh

DĐ: 0912.433.058  CQ:6505.776

 

 

Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Huy

DĐ:0983.482.766

 

10

Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng

CQ:3.870.330

phongtuphap_yendung@bacgiang.gov.vn

 

Trưởng phòng Nguyễn Văn Phú

DĐ: 0983.112.069

 

 

Phó Trưởng phòng Thân Thị Lụa

DĐ: 0984.243.738

 

 

Phó Trưởng phòng Phan Thế Hải

DĐ: 0963.078.163

 

 

Phó Trưởng phòng Quản Thị Hạnh

DĐ: 01234.858.711