Bắc Giang:Triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở

Bắc Giang:Triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở

Ngày 4-3, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số tổ chức đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành và thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Hội nghị đã được nghe chuyên viên cao cấp, Luật sư Nguyễn Duy Lãm, Uỷ viên Thường trực Ban soạn thảo Luật Hoà giải ở cơ sở truyền đạt những nội dung về sự cần thiết phải ban hành Luật; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật; những nội dung cơ bản của Luật Hoà giải ở cơ sở và nội dung cơ bản của Nghị định 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27-2-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở.

So với Pháp lệnh Hoà giải ở cơ sở, Luật Luật Hoà giải ở cơ sở có nhiều điểm mới, cụ thể như quy định Nhà nước có chính sách phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở; Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; Hòa giải viên có quyền được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải; quyền được hưởng thù lao khi thực hiện vụ, việc hòa giải và được khen thưởng, hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khi thực hiện hoạt động hòa giải cũng như một số nghĩa vụ khác... mà khi đưa vào thực hiện sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập của đội ngũ hòa giải viên hiện nay.

Hội nghị triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở cấp tỉnh sẽ là tiền đề, cơ sở để các huyện, thành phố tiếp tục triển khai Luật này tại các đơn vị, địa phương, qua đó đưa Luật Hoà giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

                                                                                 Thuỳ Ninh