Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY:

I. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Đặng Văn Nguyên

- Điện thoại cơ quan: 0240. 3856.119

- Điện thoại di động: 0913.595.979

- Email: nguyendv_stp@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm: 

Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo,  điều hành mọi hoạt động của Sở; phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc của Sở và các văn bản khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác nội vụ; thi đua, khen thưởng; lĩnh vực một cửa.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, các Ban và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phân công, trừ các nội dung đã phân công cho các Phó Giám đốc.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp: thành phố Bắc Giang.

2. Phó Giám đốc Đỗ Xuân Vang

- Điện thoại cơ quan: 0240.3852.306      - Điện thoại di động: 0965.151.555

- Email: vangdx_stp@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Đăng ký nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; chứng thực; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, các Ban và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 Phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính tư pháp; Thanh tra Sở; Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam.

3. Phó Giám đốc Lê Anh Tuấn

- Điện thoại cơ quan: 0240.3554.796    - Điện thoại di động: 0983.074.572

- Email:tuanla_stp@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công chứng; luật sư; tư vấn pháp luật; giám định tư pháp;  đăng ký giao dịch bảo đảm; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước;nghiên cứu khoa học pháp lý; an ninh, quốc phòng; áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, các Ban và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 Phụ trách các đơn vị: Phòng Bổ trợ tư pháp; Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Việt Yên, Yên Thế, Sơn Động. 

4. Phó Giám đốc: Đỗ Thị Việt Hà

- Điện thoại cơ quan: 0240.3854.567     - Điện thoại di động: 0973.295.668

- Email: hadtv_stp@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; công nghệ thông tin; vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân vận; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Hội đồng, các Ban và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy  phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;

Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp tại các huyện: Hiệp Hoà, Tân Yên và Lục Ngạn.

II. CÁC PHÒNG THAM MƯU

  Các phòng tham mưu thuộc Sở có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành quy chế làm việc trong đó có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng,đơn  vị thuộc sở:

 

1. Văn Phòng Sở

ĐT: 0240.3854.511/0240.554.795/

0240.3851.508

Chánh Văn phòng: Dương Văn Chung

Email: chungdv_stp@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Văn phòng: Kiều Văn Hưng

Email: hungkv_stp@bacgiang.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở

ĐT: 0240.3852.704

Chánh Thanh tra: Vũ Đức Ngọc

Email: ngocvd_stp@bacgiang.gov.vn

P.Chánh Thanh tra: Lương Đình Hảo

Email: haold_stp@bacgiang.gov.vn

3. Phòng Hành chính Tư pháp

ĐT: 0240.3854.611/0240.3852.031

Trưởng phòng : Đồng Khắc Tịnh

Email: tinhdk_stp@bacgiang.gov.vn

P.Trưởng phòng: Đỗ Thị Loan

Email: loandt_stp@bacgiang.gov.vn

4. Phòng Bổ trợ Tư pháp

ĐT: 0240.3.852.100/0240.3852.032

Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Loan

Email: loannt_stp@bacgiang.gov.vn

P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lý

Email:lynt_stp@bacgiang.gov.vn

 

5. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

ĐT: 0240.3852.400/0240.3854.028

Trưởng phòng: Trương Ngọc Bích

Email: bichtn_stp@bacgiang.gov.vn

P.Trưởng phòng: Hà Thanh Thủy

Email: thuyht_stp@bacgiang.gov.vn

 

6. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

ĐT: 0240.3852.305/0240.385

Trưởng phòng: Ngô Bắc Tiến

Email: tiennb_stp@bacgiang.gov.vn

 

7. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

ĐT: 0240.3852.703/0240.3854.033

 

P.Trưởng phòng: Phạm Văn Tĩnh

Email: tinhpv_stp@bacgiang.gov.vn

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

Tên Đơn vị

Địa chỉ, email

Số điện thoại

1

Trung tâm Dịch vụ  đấu giá tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, Trụ sở liên đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành, đường Quách Nhẫn,thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email:trungtamdvbdgts_stp@bacgiang.gov.vn

0240.3554.797

 

 

Hoàng Mạnh Tùng – Phó Giám đốc

0978.006.389

2

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan:Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email:trungtamtgpl_stp@bacgiang.gov.vn

0240.625.0952

Đ/c Trần Thanh Bình – Giám đốc

0913.257.332

Đ/c Thân Văn Dũng – Phó Giám đốc

0982.117.368

3

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ cơ quan:Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang         Email:phongccs1_stp@bacgiang.gov.vn

0240.3854.420

Đ/c Đặng Thị Quyền – Trưởng phòng

0915.978.271

Đ/c Vũ Thanh Hằng - Phó Trưởng phòng

0127.260.1096