Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Năm 2011, Sở Tư  pháp tỉnh Bắc Giang đã giúp HĐND, UBND tỉnh tự kiểm tra 51 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành năm 2010, đã phát hiện 07 văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành sai thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng văn bản thay thế theo kiến nghị của Sở Tư pháp.  Đến nay, 07 văn bản ban hành  trái pháp luật đã được xử lý.  Năm 2011, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tự kiểm tra được 148 văn bản QPPL. Qua kiểm tra đã phát hiện 07 văn bản ban hành trái pháp luật, trong đó: 01 văn bản ban hành trái pháp luật về căn cứ pháp lý, 03 văn bản ban hành trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, 01 văn bản ban hành trái pháp luật về nội dung, 02 văn bản ban hành trái pháp luật thể thức và kỹ thuật trình bày. Đến nay, HĐND, UBND các huyện, thành phố đã xử lý theo thẩm quyền  03 văn bản, 04 văn bản đang trong quá trình xử lý.

 

 Trong năm 2011, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác ban hành văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành tại 05 huyện, thành phố, bao gồm: Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, Việt Yên. Tổng số văn bản được kiểm tra là 85.914 văn bản các loại, trong đó có 123 văn bản QPPL và văn bản có chứa đựng QPPL. Qua kiểm tra  đã phát hiện 48 văn bản ban hành trái pháp luật, trong đó: 10 văn bản ban hành trái pháp luật về căn cứ pháp lý, 14 văn bản ban hành trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, 20 văn bản ban hành trái pháp luật về nội dung, 4 văn bản ban hành trái pháp luật về thể thức và kỹ thuật trình bày. Qua mỗi đợt kiểm tra, Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết luận kiểm tra gửi HĐND, UBND nơi  được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các văn bản ban hành trái pháp luật. Đồng thời đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra. Đến nay, 33 văn bản phát hiện trái pháp luật đã được xử lý, 15 văn bản đang trong  quá trình xử lý.

Tại các huyện, thành phố, Phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 240 văn bản; qua kiểm tra đã phát hiện 35 văn bản ban hành trái pháp luật, trong đó: 10 văn bản ban hành trái pháp luật về căn cứ ban hành, 10 văn bản ban hành trái pháp luật về thẩm quyền ban hành, 10 văn bản ban hành trái pháp luật về nội dung, 01 văn bản ban hành trái 

 pháp luật về trình tự thủ tục, 04 văn bản ban hành trái pháp luật về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản./.

Hà Thanh Thuỷ

 

 

Các tin khác