Bắc Giang: Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 26/9/2011,  UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 337/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung Quy chế được bố cục thành 6 Chương, 29 Điều. Các quy định chung điều chỉnh các vấn đề: Phạm vi và đối tượng áp dụng; Mục đích, nguyên tắc kiểm tra, xử lý văn bản; Nội dung kiểm tra văn bản; Cơ sở xác định văn bản hợp hiến, hợp pháp; Văn bản trái pháp luật; Theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và hồ sơ  kiểm tra văn bản.

Những quy định cụ thể gồm: Tự kiểm tra văn bản; Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; Kiểm tra văn bản chứa quy phạm pháp luật; Xử lý văn bản trái pháp luật, điều chỉnh các vấn đề: Trách nhiệm tự kiểm tra văn bản; Gửi và nhận văn bản kiểm tra; Tổ chức tự kiểm tra văn bản; Báo cáo kết quả tự kiểm tra; Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; Gửi và nhận văn bản kiểm tra; Tổ chức kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; 

 Thông báo kết quả kiểm tra; Kiểm tra văn bản theo chuyên đề; địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực; Kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước; Thẩm quyền kiểm tra văn bản có chứa QPPL; Thông báo văn bản trái pháp luật; Thời hạn xử lý văn bản; Các hình thức xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; Thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật; Thủ tục tiến hành xử lý văn bản trái pháp luật.

Về tổ chức thực hiện 

 gồm các nội dung: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp; Trách nhiệm của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND cấp huyện, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc UBND; Xây dựng kế hoạch và chế độ báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản; Điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản; Khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác kiểm tra,  xử lý văn bản; Điều khoản thi hành.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung 

 cho phù hợp./.

Hà Thanh Thuỷ

 

 

 

Các tin khác