Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế làm việc

Thực hiện Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy và Chương trình phối hợp phòng, chống tệ nạn ma túy giữa Sở Tư pháp với Công an tỉnh, trong các ngày 17/4 và 21/4/...

Thư viện ảnh