Liên hệ - Góp ý

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn - Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2 - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại : 84-0240-3854511 , Fax : 84-0240-3851508 ,

Email: banbientap_stp@bacgiang.gov.vn