Văn bản chỉ đạo điều hành

Định dạng: 20/02/2019
Định dạng: 20/02/2019
STT Số/Ký hiệu Ban hành Trích yếu Tập tin
1 09/CTr-STP 18/02/2019

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019

2 29/BC-STP 18/02/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2019

3 08/CTr-STP 18/02/2019

Chương trình Công tác tuần từ ngày 18-22/02/2019

4 20/KH-STP 14/02/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm " Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

5 82/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 12/02/2019

Về việc đề nghị cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

6 20/BC-STP 30/01/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

7 74/XD&KTrVB 30/01/2019

Về việc đôn đốc ban hành và gửi kế hoạch năm 2019

8 70/STP-VP 30/01/2019

Về việc thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

9 06/CTr-STP 28/01/2019

Chương trình Công tác tuần từ ngày 28/01-01/02/2018

10 05/CTr-STP 22/01/2019

Chương trình công tác tuần từ ngày 21-25/01/2019

11 46/TB-STP 18/01/2019

Thông báo về việc giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật

12 10/BC-STP 17/01/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 2 năm 2019

13 04/CTr-STP 17/01/2019

Chương trình Công tác tháng 2 năm 2019

14 32/GM-STP 14/01/2019

Giấy mời dự Hội nghị  tổng kết công tác Tư pháp năm 2018, triển khai công tác tư pháp năm 2019

,
15 03/CTr-STP 14/01/2019

Chương trình công tác tuần từ ngày 14/01-18/01/2019

16 02/CTr-STP 07/01/2019

Chương trình công tác tuần từ ngày 07-11/01/2019

17 01/CTr-STP 03/01/2019

Chương trình công tác tuần từ ngày 02-05/01/2018

18 1/STP-XD&KTRVB 02/01/2019

Vv đề nghị tham gia ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

19 1166/STP-VP 24/12/2018

Về việc thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại Phòng Tư pháp năm 2018

20 62/CTr-STP 24/12/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 24-28/12/2018

21 1151/STP-XD&KTRVB 19/12/2018

Về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2018

22 393/BC-STP 18/12/2018

Báo cáo công tác tháng 12 năm 2018

23 60/CTr-STP 18/12/2018

Chương trình Công tác tháng 01 năm 2019

24 61/CTr-STP 18/12/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 18-21/12/2018

25 59/CTr-STP 10/12/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 10-14/12/2018

Trang