Biểu Mẫu

Biểu mẫu

STT Tên biểu mẫu Ngày đăng Các tập tin
1 01a_BTP_VĐC_XDPL - Số VBQPPL được soạn, ban hành trên địa bàn cấp xã ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
2 01b_BTP_VĐC_XDPL - Số VBQPPL được soạn thảo, ban hành trên địa bàn huyện ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
3 01c_BTP_VDC_XDPL - VBQPPL được soạn thảo...( 6 tháng, năm,năm chính thức) 26/10/2016
4 02_BTP_VĐC_XDPL - VBQPPL được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ( Năm chính thức) 26/10/2016
5 03a_BTP_KTrVB_TKT- Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn xã 26/10/2016
6 03b_BTP_KTrVB_TKT - Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn huyện ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
7 03c_BTP_KTrVB_TKT - Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh 26/10/2016
8 04a_BTP_KTrVB_KTTTQ - Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn huyện ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
9 04b_BTP_KTrVB_KTTTQ - Kết quả kiểm tra xử lý văn bản thẩm quyền trên địa bàn tỉnh ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
10 05a_BTP_KTrVB_RSVB - Số VBQPPL đã được rà soát trên địa bàn xã ( Năm, năm chính thức) 26/10/2016
11 05b_BTP_KTrVB_RSVB - Số VBQPPL đã được rà soát trên địa bàn huyện ( năm, năm chính thức) 26/10/2016
12 05c_BTP_KTrVB_RSVB - Số VBQPPL đã được rà soát trên địa bàn tỉnh ( Năm, năm chính thức) 26/10/2016
13 09a_BTP_PBGDPL - Tổ chức và hoạt động PBGDPL trên địa bàn cấp xã ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
14 09b_BTP_PBGDPL - Tuyên truyền viên và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn huyện (năm,năm chính thức) 26/10/2016
15 09c_BTP_PBGDPL - Hoạt động PBGDPL ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
16 09d_BTP_PBGDPL - Tuyên truyền viên và báo cáo viên pháp luật ( năm,năm chính thức) 26/10/2016
17 10a_BTP_PBGDPL - Công tác PBGDPL trên địa bàn huyện ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
18 10b_BTP_PBGDPL - Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
19 11c_BTP_PBGDPL_HGCS - Cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện 26/10/2016
20 11d_BTP_PBGDPL_HGCS - Cán bộ của tổ giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ( Năm, năm chính thức) 26/10/2016
21 12b_BTP_PBGDPL_HGCS - Hòa giải cơ sở trên địa bàn cấp xã ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
22 12d_BTP_PBGDPL_HGCS - Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
23 13a_BT_HTQTCT_HT - Đăng ký khai sinh, khai tử,kết hôn cấp xã ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
24 13b_BTP_HCQTCT_HT - Khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện ( 6 tháng, năm, năm chính thức) 26/10/2016
25 14a_BTP_HTQTCT_HT_HTK - Đăng ký các việc hộ tịch khác tại UBND cấp xã ( năm chính thức) 26/10/2016

Trang